Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.

Đoản Văn,