Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.

Đam Mỹ, Đoản Văn,

Đam Mỹ, Đoản Văn,

Đam Mỹ, Đoản Văn,
Đoản Văn,