Truyện Lịch Sử là truyện có Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Lịch Sử,