Truyện Quân Sự là Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Quân Sự,